Çevirmek istedi?iniz Metni veya Kelimeyi kutuya yaz?n?z.
 
Türkçe'den - Ermenice'ye Bilgisayar destekli online metin çeviri ve sözlük
Ermenice'den Türkçeye ve Türkçe'den Ermenice'ye cümle çeviri yaparak Ermenice ö?renebilir, yabanc? dil e?itimi ve di?er konulardaki çal??malar?n?z için online al??t?rmalar yapabilirsiniz. Ermenice dil ve karakter k?s?tlamas? olmaks?z?n, ücretsiz online cümle çeviri.

Ermeni Dili
Ermenice Hint-Avrupa dil ailesinde 38 harflik özel alfabesiyle ba??ms?z bir dal meydana getirmi?tir. Hint-Avrupa dillerinin do?uda bulunan son dallarindan biri Ermenicedir. (yerli dilde: Hayeren ) Ermeniler Khaldes?lerden birçok kelimeyi ödünç alm??lard?r. Eyalet ve genis ölçüde yer adlarinin hepsi Urartu kökenlidir. Er, ner iar gibi Ortaçag?da çok kullanildiklari halde modern Ermenice?ye geçmis sonekler yine Urartu Kökeni tasir. Ermenice?nin Phygien (Friyka dili) ile iili?kisi: Eski co?rafyac? ve tarihçileri ile Bositonius (M.Ö. I yy. ) Ermeniler, Araplar ve Suriyeliler arasinda dil, fiziksel yap?, örf ve adetler bakimindan benzerlikler bulmu?lard?r. Etienne de Byzance (VI yy.) Ermenice?yi Phrygien diline benzetirdi. Phrygien dili hakkinda elde bulunan pek az bilgi Ermenice?nin, eskilerin dedigi gib Phrygien bir çe?idi olduguna dair düsünceyi ne red ne de kabul etmeye yeterlidir.
* Bu çeviriler bir bilgisayar taraf?ndan yap?l?r. Hata ve yanl??lar olabilir. Lütfen önemli çevirilerinizi bir tercümana yapt?r?n?z.